lördag 25 februari 2012

Samarbetspartners SIDA

http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Jobba-med-bistand/Lankar-till-organisationer-och-foretag-som-Sida-samarbetar-med/


Av tidsskäl kan jag inte läsa på om alla dessa organisationer och aktörer som SIDA samarbetar med men konstaterar att jag bara kan se tre som har en direkt kristen koppling, PMU interlife, Svenska Missionsrådet och Svenska kyrkan. Att övriga organisationer har fina programförklaringar betvivlar jag inte alls, inte heller att många av dem finns i områden där de är av livsavgörande betydelse, men jag tänker ju ändå på att biståndet har ändrat karaktär fullständigt. Den Helige Ande blir aldrig omodern. Guds ord är levande och starkt! 

Tittar vi i foldern Riktlinjer för samarbetsstrategier, 2010, så blir det ganska snart synligt att inom ramen för dessa strategier finns inget eller mycket begränsat utrymme för evangelisation. Det nämns aldrig som ett kriterie i något av stegen. Strategierna presenteras i tre steg och tanken bakom dessa steg är att åstadkomma ett effektivt bistånd. Steg 1 handlar om strategicykeln, riktlinjer för bedömingar och regler kring "strategins innehåll". Steg 2 Särskilda länder, särskilda strategier, osv. Steg 3 Riktlinjer för effektivt bistånd. Går man in djupare i resonemangen ökar inte ljuset, utan snarare tilltar regelverk och flödesmodeller. 

För att kristna organisationer och församlingar ska kunna göra biståndsarbete måste "missionärerna" anpassa sig till de här modellerna med mycket dokumentation, målstyrningsdokument och täta uppföljningar. Vi vet också från det ekumeniska arbete som pågår att Europeiska råd för evangelisation är framarbetade. All kommunikation ska ske med respekt och hänsyn till andra religioner och samarbete och interreligiositet ska prioriteras. http://www.skr.org/download/18.7017056e11fcce66e6580002568/Edinburgh+2010+study+themes.pdf 

Problemet med allt detta blir och är att det blir allt svårare att nå ut med Guds ord. Jesus sa ju tydligt att Han är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. 

Det går alltså inte som vissa hävdar att som kristen "bli salig på sin egen tro". Eller det går inte heller att säga: "ingen kan ju säga att en tro är bättre än den andra". Eller "varför kan man inte tro på samma Gud". Allt detta är omöjligt - eftersom kriterierna för kristen tro utesluter annan tro på andra system, inklusive världsliga system.

Och då är min fråga: Hur ska kristna församlingar evangelisera och missionera? Många församlingar verkar ju ha löst det utan SIDA, eftersom väldigt få kända kyrkor står representerade i gruppen ovan. 
Guds rike först.

Sök först Guds rike så ska allt annat tillfalla er.

Liknande ord har vi många av i Bibeln. Vi vet att för den som tror och bekänner Jesus Kristus vara Herre i sitt liv påbörjas en inre förändringsprocess där den Helige Ande allt mer blir synlig i den frälsta eller räddade personens liv. Guds ande är liv och lika verklig som vår egen ande. Det vi som människor kan påverka är hur stor plats Gud får i våra liv. Får han allt? En del? Eller på vissa villkor?

När vi skänker pengar och deltar i arbete för evangeliet bör vi tänka på var vi skickar våra pengar. Vi som är frälsta tror att Guds rike ska komma först. Vi tror inte att om vi löser fattigdomsproblem, missbruksproblem eller får slut på alla krig och våldtäkter i världen så blir människorna frälsta och tar emot Jesus som Herre.

Vad är vårt uppdrag? Jesus menade ju att vi ska ta hand om de fattiga, vi ska göra samma sak för dem som vi skulle ha gjort mot vem som helst av våra bröder och när vi hjälper någon och ser någon så är det Jesus själv vi hjälper och ser. Men först och främst ska vi ge dem Guds ord till förvandling. Är det akut läge med svält, död och liknande får man tänka annorlunda, men i övrigt - Guds rike först!

Dagens utlandsarbete är allt mer styrt mot socialt och ekonomiskt bistånd. Reglerna och redovisningssystemen allt mer fasta. Staten betalar den övervägande delen av biståndet om det går genom Sida. Kristna organisationer är sammanbundna i ekumeniska nätverk och när det gäller utlandsarbete är de än mer styrda. De regelverk som de ska följa möjliggör knappast evangelisation över huvud taget. Kristna får finna sig i att evangelisera utan Guds ord! Det finns också stor frustration över att skänkta pengar inte når fram till behoven utan fastnar i myndigheternas händer. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=299204
Ska vi gå med på detta eller ska vi sända ut missionärer som kan arbeta med både Bibeln och med sociala och ekonomiska frågor på det sätt som Gud leder? Vi vet att Guds ord är ett levande ord som ger skörd, medan maten bara går igenom tarmkanalen och ut på avträdet.

Här är några av reglerna som statens Sida uppräknar för att få delta som deras samarbetspartners på den internationella arenan.


1.7.3 Interna och externa faktorer som inverkar på landets utveckling
En bedömning ska göras av de interna och externa faktorer som inverkar
på landets utveckling och fattigdomsbekämpning. Relevanta aspekter att
belysa är exempelvis:
• Ekonomiska förutsättningar såsom infrastruktur, energi, naturbruk,
handel och ekonomisk politik.
• Säkerhet.
• Geografiskt läge.
• Migration.
• Flyktingsituationer.
• Klimatförändringar.
• Miljöproblem och naturresurshushållning.
• Demografisk profil.
• Hälsosituationen.
• Maktrelationer.
• Jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i utveckling.
• Finansiella flöden.
Regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet ska alltid
belysas.

Broschyren som helhet kan du läsa här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/59/73/da650454.pdf

Nej skänk i stället pengarna till de som Gud sänder ut. Till exempel Berno Vidén. http://www.berno.se/
Han kan fortfarande kalla sig missionär. Kan de utsända från Sida göra det?
pg 44 10 05-6


Eller skänk pengar till Gideoniterna som sprider Guds ord. info@gideoniterna.se. Personligen tror jag också mycket på Hand of Hope, JM ministries. Det är i och för sig en väldigt stor ministry, men de arbetar friare och har inte samma regelverk som Sverige. I deras ställe...

1 Kung 14:27 I deras ställe lät Rehabeam göra sköldar av koppar, och dem lämnade han i förvar åt befälet för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. (även 2 Krön 12:10)

Rehabeam som efterträdde Salomo kunde inte hålla kvar standarden som var uppbyggd i riket. När han bytte ut guldsköldarna mot kopparsköldar skedde en stor förändring. Guld är hårdare, renare och mycket mera värdefullt än koppar. Rehabeam var Salomos son (1 Kung 11:43), han tog råd av de äldre (1 Kung 12:6), men förkastade deras råd (1 Kung 12:8), frågade de unga (1 Kung 12:8) och lyssnade till dem (1 Kung 12:12).  "Och det skall ni veta: Om min far lade ett tungt ok på er skall jag göra det ännu tyngre, och om min far pryglade er med spö skall jag prygla er med skorpiongissel." (1 Kung 12:11)

Inflytandet över landet minskade under hans styre (1 Kung 12:17). Han var kung i Juda i sjutton år (1 Kung 14:21) och han låg i ständigt krig med Jerobeam (1 Kung 14:30, 15:6) så länge han levde. En skara löst folk slöt sig också till honom och de var för starka för honom (2 Krön 13:7). Under hela hans regeringstid syndade Juda och gjorde vad som var ont i Herrens ögon (1 Kung 14:22), de inrättade offerplatser åt sig på alla höga kullar och under alla grönskande träd. (1 Kung 14:23). De hade till och med kulttjänare i landet; de tog efter alla skändligheter hos de folk som Herren hade drivit  undan för israeliterna. (1 Kung 14:24). En kulttjänare förkunnade tro och tjänade i templet men de var prostituerade, antingen hetero- eller homosexuella. ( 5 Mos.b. 23:17-18)

Under Rehabeams femte regeringsår plundrades Herrens hus och kungens palats på alla sina skatter. Det var då guldsköldarna försvann. Och Rehabeams svar blev att tillverka sköldar av koppar. Fienden var honom övermäktig.

Min fråga nu är: Är fienden oss övermäktig idag? Vilka är dagens kulttjänare? Är det RFSU som sitter i knä på statliga förvaltningar och ordnar undervisningsmaterial till våra barn? Eller är det enskilda och upphöjda kändisar som blivit inte bara tjänare utan även förebilder? Hur svarar Guds folk och Guds församling på samhällets kränkningar? Gör de motstånd och skyddar de sina eller tillverkar vi sköldar av koppar och ställer dessa illa utrustade vakter framför Konungens port.
Bön: Herre se till ditt folk. Sänd oss ledare som kan göra Guds folk glada och stolta igen! Led oss ut ur statligt beroende och skökopengar. " Med horpengar eller hundlön får du inte komma till Herrens din Guds hus, ty Herren, din Gud, avskyr bådadera. (5 Moseb. 23:18)fredag 24 februari 2012

Kongo

Som alla sett har Jean Kabuidibuidi avvisats till Kongo. Mest information fortfarande hos Stefan Swärd, men även han har blivit avskuren från kontakt med Jean. http://www.stefansward.se/

Situationen i Kongo är långt ifrån lugn ännu. Våldsamma demonstrationer i Kinshasa igår resulterade i tårgasattacker och upplösning. Samma källa uppger också att valfusket är "känt" och att "till och med" Hilary Clinton tagit avstånd.
 http://offensiv.socialisterna.org/sv/988/internationellt/7812/?tpl=118

Tidigare i februari rapporterades att stridsmoralen är borta och att en våg av våld och mord skett. Enligt detta inslag har fyra ledare i milisen FDLR dödats nyligen. Efter det har avhoppen ökat kraftigt. Knappt 2000 soldater beräknas vara kvar och det är en knapp tredjedel av vad styrkan var för två år sedan.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=4955069

I morgon och på söndag kommer läkaren Dennis Mukwege från Kongo att gästa min hemförsamling Pingstkyrkan i Umeå. Han har även varit här förut och berättat om sitt omfattande och mångåriga arbete som läkare på kvinnosjukhus i Kongo. Ett land där våldtäkter och stympningar är vardag. http://www.dn.se/nyheter/varlden/han-riskerar-livet-for-kongos-valdtagna-kvinnor
http://umea.pingst.se/kom-och-lyssna-till-dr-denis-mukwege/
Kanske kan vi genom hans berättelser få en bättre insyn i hur situationen är i Kongo och vilka risker han tror att pastor Jean löper i landet.

Att styrkorna som kämpar för fred i Kongo försvagats behöver inte betyda att de försämrats. Vi ser på många ställen i Bibeln hur Gud rensar ut i arméerna för att arbeta med små och effektiva grupper. Styrkan i en grupp eller församling beror heller inte på antalet personer som deltar utan på det mått av helig ande som vilar över gruppen.

Låt oss be för Kongo. Låt oss be för pastor Jean. I vår Herre Jesu Kristi namn!

Social tillit och korruption

Statsvetaren och professorn Bo Rothstein har i många år forskat kring korruption, lycka och tillit. I en av hans senare rapporter, Social tillit,lycka, korruption och välfärdsstat, skriver han om det stora problemet kring tillit och korruption. För att ett samhälles regler och lagar ska efterföljas krävs ett viss mått av tillit till ledningen i landet. Rothstein pejlar dessa variabler och frågar; "Är social tillit nödvändig för att övervinna korruptionen eller ödelägger korruption den sociala tilliten?" Svaret på frågan är både enkel och komplicerad, då det kan finnas korruption på så många olika nivåer i samhället och det kan vara så olika utbredning. Men Rothstein svarar så här: "Att bli kvitt ett korrumperat beteende kräver således en hög grad av tillit. Det är också detta vi finner på aggregerad nivå - länder med lite korruption tenderar att ha hög grad av social tillit och vice versa. http://www.rothstein.dinstudio.se/files/SOM_2011.pdf

Han går också vidare i frågeställningen genom att fråga om det är så att det går att visa att korruption även förstör den sociala tilliten - och därmed det sociala välbefinnandet ? (säger han, eftersom den kopplingen är säkerställd). OCH han kan visa genom studier i två motsatta länder, Rumänien och Sverige, att avslöjad korruption minskar tilliten! Den minskar inte bara tilliten till dessa som utfört de korrupta handlingarna utan till "folk i allmänhet".

Korruption är alltså en allvarlig företeelse. Enligt Rothsteins erfarenhet och forskningsresultat förstör korruptionen vårt medborgerliga kitt som ska hålla oss samman. Tilliten rubbas, inte bara till makthavare, utan till människor "i allmänhet". Om den och den gör så, kanske den gör så, och vem vet hur det är med den och slutligen - hur handlar den enskilde själv i en korrupt omgivning?


Vänner låt oss hoppas och tro att Sverige ska hålla fanan högt vad gäller mutor och korruption. Låt oss slippa höra att människor mutas in i länder när de faktiskt till och med står under dödshot där. Låt oss slippa tappa förtroendet för svenska polisen. Låt det finnas en förklaring!

Mutor! från svensk polis

Stefan Swärd skriver idag flera inlägg kring dramatiken omkring Pastor Jean #pastorjean. Han är i Kongo och har avvisats mitt i natten utan förvarning. Hans sista sms avslöjar att svensk polis står med dollarsedlar i händerna för att få lämna honom i landet.
http://www.stefansward.se/2012/02/24/breaking-news-svenska-polisen-forhandlar-just-nu-med-kongolesiska-polisen-om-pastor-jean/

Även Dagen skriver om avvisningen.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=299219

Jag har personligen inte tillgång till alla detaljer i nyhetsflödet kring detta. På twitter rapporterar många från #blockad och skriver under namnet #pastorjean, men uppgifterna är inte samstämmiga.

Tidigare var jag lite mera engagerad i Pastor Jeans öde. Jag öppnade en facebooksida som jag höll uppdaterad flera gånger om dagen i början och sedan när tiden gick och nyheterna blev färre uppdaterade jag bara enstaka gånger. Sedan tog jag initiativ till namninsamlingen. Jean tog då kontakt ibland på facebook och skickade personliga hälsningar. Men allt eftersom andra grupper och personer som bor närmare och som kunnat hälsa på och göra mycket mera inträtt så har jag släppt min lilla del i det hela. Stefan Swärd har hela tiden kämpat för pastor Jean och är fortfarande i elden nu. Han är en av dem som idag har direktkontakt med pastor Jean.

Andra som varit aktiva skriver på bloggen Öppet landskap och där finns även idag uppdateringar.
http://oppetlandskap.wordpress.com/

Innan jag avslutar detta inlägg vill jag bara reflektera något över detta påstående från Jean Kabuidibuidi mottaget av Stefan Swärd idag per sms att han är ögonvittne till ett händelseförlopp där han ser svenska poliser med dollarsedlar i händerna i sina försök att muta dem att ta in Jean i landet igen.

Det här är ju alldeles ofattbart! Hur lågt kan vi som land sjunka? Vad är en polis? Vad är en rättstat? Hur kan detta hända? Någon som har erfarenhet av något liknande?

Bön: Herre låt rättfärdighet och rätt segra i Jesu Kristi Namn. Amen.torsdag 23 februari 2012

Mer eller mindre stat i församlingen?

På pingst.se och tidningen Världen idag ser vi att kristna ungdomsorganisationer söker mera statsbidrag. De säger att stödet har minskat med 20 % de senaste två åren och det bör ju vara ett rejält avbräck.
http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/02/21/Hoj-statsbidragen/
http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=38&oid=11753

Jag förstår dilemmat av en verklighet med pågående verksamhet och löner som ska utbetalas osv., men jag är ändå oroad över att ungdomar som annars brukar vara radikalare än sina moderorganisationer i detta fall verkar loja och inte alls vakna över denna tidsålders allvar. Vi går redan hand i hand med stat och världskyrka, vill de nu krypa ännu längre in i famnen?

På pingst.se frågar man också sidbesökarna om de tycker att statsbidragen ska höjas eller sänkas. Bilden är nedslående! En stor majoritet vill ha mera av staten.


Här syns tyvärr inte den ursprungliga texten från sidan pingst.se, men den stora siffran 1 motsvarar gruppen som vill att statsbidragen ska öka och siffran 3 gruppen som säger nej. Siffran 5 vet ej. Totalt antal som klickat/röstat framgår dock ej. 
Den tid jag nu har följt twitter, kristna bloggar och kristen media mera intensivt har jag inte kunnat undgå att lägga märke till Blockad, Hela pingsten och andra radikala grupper. De samlas kring rättvisefrågor, andlig väckelse, bekämpande av fattigdom osv. Det finns emellertid en mycket svag länk i alla dessa för övrigt fantastiska grupper och det är bristen på medvetenhet kring staten och de världsliga makterna. Det står ju tydligt att vi inte ska gå i ok med dem som inte tror. Ändå gör vi det! Det står ju också tydligt att vi kan bara lyda en Herre. Ändå försöker vi kompromissa och lyda två. Det står ju tydligt att tidstecknen ska visa när Jesus kommer tillbaka! Och mina älskade vänner. Tiden är kort. För kort för statsbidrag!

Bön: Jag ber att församlingarnas ungdomar ska bryta sig fria från band och bojor. Jag ber att vi inte ska tigga om Mamons pengar utan lita till Herren och hans väldiga makt. I min Herre Jesu Kristi namn.
Kvinnornas dag

Idag släpper Lövfen korten i nya partiledningen och han verkar, enligt Aftonbladet, ska omge sig med enbart kvinnor. Mest spännande blir det att följa Magdalena Andersson, idag överdirektör på Skatteverket och utan egen plats i RD. Och resten av laget verkar också genomtänkt och starkt. Mikael Damberg blir gruppledare, Ibrahim Baylan, utbildning, Fredrik Andersson, gruppledare i finansutskottet, Emma Lennartsson blir stabschef och Jennie Nilsson talesperson i näringsutskottet.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14417620.ab
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1610289/Stefan-Lofven-klar-med-laguppstallningen.html


S-veteranen och statsvetaren Ulf Bjereld menar i Sydsvenskan idag att nu satsar Löfven på traditionella väljare. Han har valt att inte chansa, utan han har satsat på rutinerade personer med hög kompetens.

Ja, det var trevliga nyheter! En annan trevlig nyhet idag, som toppar alla tidningssidor, är ju prinsessafödseln! Klockan sju i morse redan hade man kallat till presskonferens och den stolte pappan Daniel fick pröva sina vingar inför ett väntande pressuppbåd.

Jag tror att Löfven har valt ett bra lag denna gång. Det finns goda förutsättningar för att socialdemokraterna kan vinna väljare igen. Men att vinna väljare och val är inte detsamma som att gå sanningens väg. Så min bön är fortfarande väckelse för hela landet. Laget han valt får inte bli så brett och populärt att man börjar kohandla än här och än där i popularitetens namn. Många gör nästan vad som helst för makten och det är viktigt att politikerna börjar våga ha en linje som inte är beronde av den sista sifo-mätningen.

När vi läser i Bibeln så ser vi att profeterna hade en viktig roll i dåvarande statsledningar. Profeten talade inte bara till prästerskapet när det gick fel utan han talade även till landets ledare. I Ordspr.b. 21:1 kan vi också läsa att: Konungarnas hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar, han kan leda dem varthelst han vill. http://sv.bibelsite.com/proverbs/21-1.htm

Vilka är dagens profetröster? Finns de här i internetbruset bland alla andra röster? Vem/vilka sorterar och hur ska de nå fram till ledarskapet? Eller finns de bland lobbyisterna från de olika organisationer och företag som vill påverka i sina riktningar? (för min del tror jag inte det, eftersom de behöver stå fria och lyssna bara till Herren, men visst kan sanningar komma från olika håll). Eller finns profetrösterna ute på universitet och högskolor? Ska vi lyssna till forskare och deras resultat? Eller kan det vara så att det är ledarna för trossamfunden som är dagens profetröster? Eller sitter partiledare inne med nöd för landet?

Bön: Herre vi ber om ett land som vänder sig till dig. Som inte gör vad som helst för popularitet utan att vi får ledare som vågar stå på sanningens grund. I min Herre Jesu Kristi namn.

onsdag 22 februari 2012

Vi har bråkat lite...

Vi har bråkat lite, säger en helt lugn man när polisen kommer och hittar hans sambo livlös på golvet i hallen. http://www.expressen.se/kvp/polisen-misstankte-mordaren-var-lugn/ När polisen kom till platsen såg de honom "mördaren" stå och röka på balkongen. Händelsen inträffade i höstas och nu genomförs rättegången.
http://www.skanskan.se/article/20120222/YSTAD/702229936/1018/-/jag-och-min-tjej-har-brakat-lite

När dessa dramatiska händelser rullas upp framför oss blir vi än mer provocerade och ledsna över lugna och icke-ångerfulla attityder. Något inom oss vill höra att han är förtvivlad, att han ångrar sig, att detta skulle aldrig ha hänt. Något inom oss vill se att människorna kan ångra sig och att de vill det goda. När så allvarliga saker händer och de som mördat inte uppvisar minsta ånger så blir vi rädda. Inte bara för den åtalade personen - utan vi blir rädda för ondskan, för det som göms i människans sinne och tankar.

Den här mannen säger alltså, "vi har bråkat lite", när han öppnar dörren för polisen. Liket ligger i hallen och mannen har varit tvungen att gå över den livlösa kroppen, efter det att han rökt sin cigarett och väntat på polisen. Visst blir man upprörd! Hon skulle ju ha varit död även om han slitit sitt hår i förtvivlan och gråtit högljutt, men varför hade det känts bättre? Jo, för att vi hade blivit mindre rädda.


Vem är pk idag?

För några år sedan kändes det intiutivt lätt att förstå "vem" eller vad man åsyftade när begreppet pk användes. "Jaha, jaså, just det", ett leende, ett igenkännande. Ingen ställde sig upp med exakta definitioner utan någonstans fanns en tyst överenskommelse som innefattade syn på politik, kultur, etnicitet, kön, sexuell läggning m.m.

Enligt Wikipedia (idag) finns flera olika typer av definitioner av PK, allt ifrån en något konsistentare typ med "ett paket" av ganska färdiga åsikter i olika frågor till en mera rörlig typ mera korrekt utifrån det dagsaktuella politiska och kulturella läget. Den senare förr även kallad kappvändare om jag förstår saken rätt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet

Termen används sällan av "den korrekte" själv utan den används snarare av meningsmotståndare när de vill trycka på en överdriven hållning i någon viss fråga. (enligt Wikipedia) Idag läser vi t.ex. i Dagen att ärkebiskop Anders Wejryd ändrat uppfattning i frågan om sterilisering vid könsbyte. Ändringen kommer några dagar efter Göran Hägglunds Kd utspel i frågan.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=298922

Den här senare typen av kovändning är något svårdefinierad, eftersom den ju är väldigt "sent ute" för att platsa i "gänget" av de äkta pk:arna, den är möjligen närmare den rörliga typen som önskar vara korrekt utifrån det dagsaktuella läget. Men ska man se till begreppets ursprungsbetydelse, nämligen högerpolitikers försök att inrymma samtliga vänsterpolitiker under ett och samma begrepp så platsar ju vare sig Wejryd eller Hägglund in. Hägglund är ju fortfarande partiledare i ett politiskt parti som klassas blått - alltså höger, Wejryds politiska preferenser känner jag inte till men ämbetet som sådant bör ju kunna klassas konservativt.

Och vart leder detta - till det enkla svaret att Jesus inte var PK. Ja det vet vi alla att han inte var. Eller till att Gud är av evighet och där sker ingen skiftning mellan mörker och ljus. Eller...


Vill mest säga att det är svårt att vara människa och hålla sig med åsikter. Samhället har mängder av åsikter kring allt, och kring olika miljöfrågor och grupper av människor. Dessa åsikter växlar med tid, de växlar i olika miljöer och kulturer och de växlar i olika geografiska områden.

Ska vi som kristna arbeta för goda värderingar och åsikter i alla möjiga sammanhang? Eller ska vi be, och åter be till vår Fader i himmelen om mera av den Helige Ande? Ska vi be om bistånd och hjälp. Ska vi be om en ande som är så underbar att den suddar ut barriärer och åsikter och politisk korrekthet?

Vänner ska vi be?


Bön: Fader, jag ber dig i Jesu Kristi namn om en väckelse. En andeutgjutelse så underbar att alla våra gamla åsikter och idéer flyter bort i strömmen. Halleluja!

tisdag 21 februari 2012

5000 per skalle eller 42 miljarder

Så mycket använder svensken på spel enligt nya siffror! 5000 kr per person över 18 år och år så mycket spelar vi. Totalt använder vi 42 miljarder på spel. Vi kan t.ex. jämföra med statsbudgeten där alla skatteinkomster på ett år uppgår till drygt 800 miljarder. Eller bidragen från EU på 13 miljarder, eller hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 miljarder.

http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/175541

http://www.dn.se/ekonomi/okat-spel-pa-reglerad-marknad

Den omtalade migrationen beräknas i budgeten kosta 9 m.kr. När det gäller migration kan för övrigt nämnas att det finns många olika sätt att beräkna kostnader.

Vi lever i ett fritt land. Jag är glad över friheten. När jag vill kan jag gå vart jag vill, jag kan sjunga högt på gatan och ingen kommer och arresterar mig. Jag kan använda min inkomst till nyttiga eller onyttiga saker och det är upp till mig själv. Men jag är verkligen ledsen över tillståndet i vårt land. Vart är vi på väg? Och som toppen är - så blir hela linjen.

Många gånger ser man kristna vänner skriva om trisslotter och andra vinster eller förluster vid spel. Tänk att förut spelade ingen. Och jag vill ha den inställningen tillbaka! Vi ska inte spela! Även om vi tycker det är oskyldigt men vårt köp av en lott kan locka andra att köpa desto fler.

Jag hörde en gång en äldre kvinna berätta för mig att hon alltid tog friskt vatten till maten när hon åt och hon hade lagt märke till att hennes val påverkade vännerna i kön. Våra små och till synes obetydliga vardagsval kan hjälpa eller stjälpa en annan person. Tänk på spel som på alkohol. Många blir fast!

Och för att ytterligare späda på allvaret i detta, i den siffra som nämns är inte det oreglerade nätspelandet inräknat!

World of warcraft- beroende?

Många fördriver tid med spelet World of warcraft. För många är de skapade figurerna så verkliga i sina statusar och nivåer att man talar om dem som verkliga människor. Tiden slukas och ett alternativt liv byggs upp. Ett liv där spelaren kan vara vinnarnas vinnare!

Jag har sett och kollat lite i spelet. Och jag förstår tjusningen. Jag vet ju hur kul Nintendos Zelda-spel var och hur lätt det var att timmarna bara försvann. Men tiden är kort mina vänner. Vi måste vara nyktra och vakna i denna tid som är.

Du som är kristen be också att spelbereondet minskar i det här landet. Be mot härskare och makter i himlarymderna - även dessa skapade låtsasmakter. Be om uppvaknande!

Wow anses även vara det mest beroendeframkallande av alla spel. http://www.metro.se/metro-teknik/world-of-warcraft-ar-farligaste-spelet/Objibx!13464/
Arabisk "vår"?

Att människor som levat under stora betryck vågar protestera och demonstrera, anordna offentlig bön m.m. är ju något som kan kallas vårtecken. De reser sig ur betrycket, samlas och protesterar. Men den del av arabiska "våren" som innebär att gatorna kantas av blod, av våldtäkter, av inhumanitet i den mest avskyvärda form är svårt att koppla till vårtecken. När våren kommer ska vi känna det på grenarna. De mjuknar och nya späda skott kan anas. Här ges ingen tid för grenen att mjukna, här ges ingen tid för bönerna att verka, här ges inget utrymme alls! Vi får se döda, döda och åter döda. Sönderbombade hus och gator. All denna död, all denna stank, alla dessa övergrepp och alla dessa konstgjorda regimer som sedan ska efterträda döda (och tidigare älskade) statsledare som exponerats döda för tusen och åter tusen människor! Hur kan detta föda välsignelse? NEJ!!!

När Gud vinner seger så vinner han den först i himlen och sedan manifesteras det på jorden. I Daniel 10 får vi se hur Daniel möter en erhört mäktig ängel från himlen.

"Då fick jag se en man som var klädd i linnekläder och som bar ett bälte av guld från Ufas. Hans kropp var som av krysolitö hans ansikte som skenet av en blixt, hans ögon var som eldslågor, hans armar och ben som blänkande koppar. Hans röst ljöd som larmet från en folkmassa" (v. 5-7)

Männen som var med Daniel såg inte synen, men de kände kraften och greps av skräck och flydde. Daniel lämnades ensam med "denna stora syn". Hans krafter försvann och han hade ingen styrka kvar. Han föll ner på sitt ansikte men en hand drog upp honom. "Daniel, du min högt älskade, ge noga akt på det jag har att säga dig. Res dig upp! Nu har jag sänts till dig." (v.11-12)
Ängeln berättar att Daniels böner hade varit hörda ända från den dag han började ödmjuka sig och söka Gud. "För dina ords skull har jag kommit." Sedan förklarar ängeln varför han dröjt: "Perserrikets änglafurste gjorde motstånd mot mig under tjugoen dagar, men Mikael, en av de främsta änglafurstarna kom till min hjälp."

I tjugoen dagar hade alltså en stor strid stått i himlen och perserrikets furste hade stått emot hela den tiden. En stark furste redan då. Idag står vi inför detta att Iran angrips allt mer i "vårens" tecken. Jag är uppriktigt orolig. Vår utrikesminister är skicklig och smart på alla sätt, men med EU som fotpall och FN och USA som handhållare på sin högra sida tar han steg som inte vårt lilla försvarslösa land kan motsvara. Jag önskar att vår utrikesminister kunde stå upp för vårt land utomlands. Trots allt är han utrikesminister i Sverige, ett litet land i Norden och ett land som står försvarslöst efter 200 år av fred och neutralitet. De steg som tas idag kan mycket väl vara inledningen till tredje världskriget. Att utmana denna persiens konung på marken är svårt. Ett så stort land och ingen sanktion finns från himlen för detta mördande.

Ängeln som besökte Daniel samtalade med honom en stund och trots Daniels vördnad kunde han efter det att ängeln rört hans läppar ändå tala några ord till honom. Innan ängeln gav sig av fick Daniel en förklaring till besöket: "Förstår du varför jag kommit till dig? Jag måste återuppta striden med Persiens andefurste, och när jag drar ut kommer Greklands änglafurste. Mot dessa bistår mig ingen utom er änglafurste, Mikael, som stöder mig och ger hjälp och skydd. Men nu ska jag säga dig vad som är skrivet i sanningens bok." (v. 20 - 11:2)

På den här inledningen följde så en profetia om Persien som Daniel tog emot.

I denna del ser vi även att trots att fursten stått emot i tjugoen dagar så var striden inte till ända. Den strid i himlarymderna som ständigt pågår. Vi ser den inte men det är därför det är så viktigt att vi inte släpper in mera av världen i församlingarna. Hur kan vi strida för Herren om vi går hand i hand med mörkret?

Bön: Herre jag ber dig att stoppa den händelsutveckling som påbörjats i Iran. Helige dyrbare Fader. Låt segrarna vinnas i himlen och därefter på jorden. I Din tid - när grenarna är mjuka. 

måndag 20 februari 2012

Apg29.se hackad, deletad och hotad

Christer Åberg på Apg29.se har fått ett mordhot sänt till sig per mail och hans sida har blivit hackad och deletad flera gånger idag. Jag trodde faran var över när jag kunde komma in där för 20 minuter sedan ungefär och sen var det likadant igen! Blir så ledsen och arg! Hans sida är så radikal. Han tar så tydlig ställning och han har ambitionen att nå ut till dem som annars inte läser det kristna budskapet. Och radikaliteten provocerar! Så till den milda grad att mordhot utfärdas. Be för detta mina vänner!

Det är mycket viktigt att de som vågar stå upp för kristen tro i Sverige får förbön och stöd. Kanske borde vi börja be för varandra på ett mera aktivt sätt. Genom att blogga och ha olika inriktningar får vi olika typer av läsare och jag tror att det är av stor vikt att vår yttrandefrihet inte ska vara begränsad för de som vill nå ut med evangeliet!

Be för Christer och att han orkar igenom det här! I Jesu namn. Amen.


När mirakler blir vardag

(Börjar idag med parentes. Ägnat en ganska lång stund åt att leta ett vittnesbörd som jag tidigare sett på internet, men hittar det inte. Hänvisar till http://davidwellstam.wordpress.com/ och http://helapingsten.wordpress.com/)

Idag hör vi mycket talas om Bill Johnson och Bethel church. Jag har tidigare läst boken När himmelriket tränger fram, 2011, och som icketeolog utan bara en intresserad, kristen läsare - så inspirerar boken! Jag har också sett 30-40 youtubeklipp där Bill talar och förkunnar. I princip alla inspirerande, nytänkande och ändå förankrade. (Jag vill ändå med anledning av de stora diskussionerna kring hans namn, vara lite försiktig, och särskilt då jag även hörde ett klipp som gav mig anledning). En smula skepsis kan vara nyttigt att ha kvar, men det jag särskilt vill ta upp är den atmosfär av tro som präglar dess möten. Hängivenheten, utgivandet, tron och förlossningen. Helande och gåvor i funktion. Det vittnesbörd jag letade och inte kunde hitta var från en flicka som vuxit upp inom rörelsen och som berättar om att för henne är helande och under helt naturligt. Hon har vuxit upp så. Det har varit väckelse sedan dess och hon vet ingenting annat. Underbart!

Och för att jämföra har jag en bok av Anders B. Andersson, Maranataväckelsens hemlighet, 1965. Denna bok rekommenderas för övrigt varmt. De korta kapitlen på 70 välmatade sidor är alla starka. Första kapitlet om vägröjarna, underbart, sedan redan i andra kapitlet talar han om trons atmosfär. Han börjar med att tala om väckelsen och om den verkligen tillför något nytt i Sveriges kristenhet. Efter ha gått igenom flera olika områden kommer han till troslivets område. Det är där som den skiljer sig från övriga kyrkor.

"Trons ande är dess väsen och innersta hemlighet - den tro som bortser från allt som begränsar människans möjligheter och endast räknar med Guds resurser. Det är den atmosfär denna Ande skapar, som är Maranataväckelsen. Det är denna Ande, som gör de gamla evangeliska sanningarna aktuella på nytt och ger så Maranatafolket en angelägen uppgift i dagens samhälle, trots allt annat kristligt arbete." (s.11)

"Tron lyfter blicken från begränsade mänskliga resurser till Guds oöverskådliga möjligheter. Inga hinder som uppreser sig mot Gud är stora nog, ty tron säger till själva berget - symbolen för det orubbliga - Häv dig upp och kasta dig i havet.

Så skapas den atomosfär i vilket andliga kraftcentrum bildas, där det paradoxala sker, att under och mirakel blir naturliga företeelser." (...) det blir svårare att icke tro i en sådan atmosfär." (s.14)

Jämför detta med vad Bill Johnson skriver om tro.

"Tron har sitt ankare i den osynliga världen. Den lever från det osynliga mot det synliga. Tron förverkligar vad den kommer till insikt om. (...). Tron ger ögon åt hjärtat" (s. 41, När himmelriket tränger fram)

Halleluja! Lägger vi ihop dessa två författare, den ena känd på stora arenor, den andre gav ut sin blygsamma men fullmatade text 1965, ser vi att tron ger ögon till hjärtat, och när detta sker och människorna är öppna, väntande, deltagande så kommer Guds rike och det kommer med en sådan kraft att det blir svårare att inte tro än att tro i en sådan atmosfär. Människor gråter och omfamnar varandra. Kroppar helas, inre sår helas och förnyelse av sånger och annat sker med den helige andes hjälp.

Ingenstans i Bibeln nämns begreppet väckelse utan det var ett normaltillstånd som fortgick i tiden! Halleluja!

Du skall älska Herren

Hela Guds lag kan sammanfattas i budorden: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd. och Du skall älska din nästa som dig själv.

I vårt mänskliga (köttsliga) tillstånd har vi svårt för alla dessa tre typer av kärlek. Hjärtat är inte utgivande och gott utan fyllt av ondska och begär, själen är full av band och minnen, och förståndet är fullt av egna tankar, åsikter och inlärda kunskaper. För att ens kunna älska Gud på detta sätt måste vi alltså ha tillgång till den helige ande som är en utgivande och god kärlek. Den renar vårt hjärta, och den läker vår själ och den helige ande lär oss underordna oss ordet och göra oss av med våra egna idéer allt mer.

Gud avskyr avgudar av alla slag. En annan sak är att vi kan ha intressen och talanger som när de lämnas i Guds hand kan blomma ut och bli till fantastiska saker. Men om vi tar det i en annan ordning. Vi får ett intresse och intresset skjuter undan tiden med Gud, det läggs inte under hans vilja, då ska vi se att snart är det intresset inte alls till välsignelse - det har blivit en avgud.

Vad som helst kan bli en avgud. Om vi ägnar för mycket tid åt vår yttre människa så blir det avgudadyrkan. Igår såg jag en annons i en tidning som blicken föll på. Rubriken var Om du längtar efter förändring...(sedan är sidan vit och en rosa siluettkropp fyller sidan och för att kunna läsa fortsättningen måste man alltså läsa den finstilta, vita texten på siluettkroppen). (forts.) ...av dina bröst, din mage, dina ben eller av ögonlocken, hakan, öronen...


För min del fick jag en smärre schock! Jag är så inne på stora förändringar och går inte direkt omkring och tänker på mina kroppsdelar och att de skulle behöva förändring. Om man t.ex. skulle gå och tänka så mycket på någonting på eller i kroppen tror jag att kroppen blivit en avgud. Vi ska vårda kroppen men inte ha den till avgud.

Men detta att älska Gud med hela förståndet! Det betyder att vi inte ska ha någon egen hemmasnickrad Gud vid sidan av Gud och hans eget ord. Hans ord gäller inte vårt. Vi kan inte börja argumentera med Gud. Men detta att älska Gud med hela förståndet borde ju betyda att saker och ting inte ska vara allt för svårgripbara. Att de på något sätt ska gå att förklara eller förstå. Vi ska inte leva i mörker och dimma utan Gud har sagt att han är ljus och han leder oss från klarhet till klarhet.Bön: Lär mig Herre att älska dig av hela mitt hjärta, hela min själ och hela mitt förstånd. I Min Herre Jesu Kristi Namn.söndag 19 februari 2012

Jag vill

Ofta uttrycker Jesus sin vilja klart och tydligt. Det var inte kanske eller möjligen utan: Jag vill.

Matt 8: 3 Jesus räckte ut handen och rörde vid honom  och sade: Jag vill. Bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska.

Matt 9: 13 Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.

Matt 15:32 Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: Det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem ge sig iväg hungriga. De kan duka under på vägen.

Jesu vilja uttrycks här i tre olika sammanhang. Han vill göra den spetälske ren, han vill att de ska lära sig, han vill se barmhärtighet och han vill mätta de som är hungriga. Dessa uttryck för hans vilja mötte lärjungarna dagligen! Det fanns ingen tvekan om vad Jesus ville.

Hans önskan var också att de hjälpsökande skulle uttrycka sin egen vilja. Så vid ett tillfälle när den som behövde hjälp bara ropade hela tiden om barmhärtighet, stannade Jesus upp och frågade:

- Vad vill ni att jag ska göra för er? (Matt 20:32)

Men en vers där han uttrycker sin vilja innan han ska lämna jorden är verkligen i sin särklass.

Joh 17:24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan jordens grund var lagd.

Jesu egen önskan är att alla dem som Fadern gett honom också ska få se hans härlighet. Jag vill att där jag är, där skall också de som du gett mig vara...


Bön: Herre lär oss att uttrycka din vilja i våra böner och att vår vilja blir din.Procent och jämvikt

Löfveneffekten var starkare än väntat. 4,6 % uppåt för socialdemokraterna och statistiskt fastställd. Borgerligt ägda SvD talar om jämvikt och balans i politiken.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/att-hindra-fritt-fall-ar-den-latta-biten_6863485.svd

Men tittar vi på staplarna så är det långt till jämvikt. Vänsterblocket är svagt ännu och på den högra sidan dominerar ju moderaterna nästan totalt. SD står stadigt över 4% spärren och KD under. Både C och Fp kunde väl gott ha lite mera röster, så jag tycker att det är långt kvar innan man kan tala om jämvikt.