tisdag 10 december 2013

Förklara hoppet

1 Petr 3:15 Herren Jesus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni ska förklara det hopp ni äger.

Petrus första brev var, enligt Svenska studiebibeln (2004), skrivet en kort tid innan han själv led martyrdöden. I beskrivningen av brevet framkommer det att mycket tyder på att det riktar sig till judekristna som redan är väl insatta i gamla testamentet medan det å andra sidan förekommer delar som verkar rikta sig till hednakristna. Men oavsett mottagare, så sammanfattar studiebibeln beskrivningen av brevet genom att säga att de ord som förekommer allra mest är lidande och hopp. Förföljelsen mot kristna var stor, och många fick mista sina liv, men här uppmanas de att ha tålamod och att skåda framåt mot hoppet i Kristus.

Vi är födda till ett levande hopp, säger Petrus, och ett arv som inte kan förstöras eller fläckas. Han uppmanar dem också till helighet och påminner om att de har renat sina själar genom att lyda sanningen. Och därför ska i älska varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

Och för att bevaras måste vi lägga bort det onda och komma till honom, den levande stenen!

1 Petr 2:5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 

Detta andliga hus hålls samman av hörnstenen som blev förkastad av människor, Jesus Kristus, och vi som tror på honom är inte bara ett heligt prästerskap utan även ett helt nytt släkte.

1 Petr 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 

Allt detta underbara tillhör hoppet som vi är kallade till! Tänk om vi kunde få syn på detta hopp och kunde förmedla det hoppet till andra människor. Innan Petrus talar om hoppet tröstar han dem som lider. Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Petrus säger också att de inte ska låta sig skrämmas utan hålla Kristus helig i sina hjärtan och vara beredda att förklara det hopp som de äger.

Förföljelserna som följde efter den här tiden är så barbariska att vi har svårt att ta till oss att det har hänt. Under kejsare Nero dödades många kristna och jagades ända ner i katakomberna. Kristna kastades levande till vilda djur och dödades på alla upptänkliga sätt. Man tror att både Paulus och Petrus led martyrdöden under denna tid.

Många av dessa martyrer dödades troligen helt skoningslöst utan minsta möjlighet till rättegång eller prövning av sin sak. Det hopp som de var kallade till, och det hem där de regerar med Kristus, fick de i den stunden ingen möjlighet att förklara för människorna. Men detta, att de inte avsade sig sin tro, trots alla risker, att de fortsatte att ses och bedja, allt detta vittnade om vem de tillhörde.

Vi som lever nu kan ännu vittna fritt om det hopp vi är kallade till. Vi behöver inte bekymra oss över om den bibelnära tron ska kallas konservativ eller radikal, mycket beror på vem som uttalar orden och vem som äger språket. Det som idag myntas som konservativ tro, det var den tron dessa stod upp för och dog. Ganska radikalt.

Bön: Herre, jag ber dig att jag ska kunna förklara mitt hopp i dig för dem som behöver dig idag.söndag 8 december 2013

Moralpanik!

Definition i Wikipedia: Moralpanik är en pejorativ beteckning på kraftiga och fördömande reaktioner på vissa, ofta nya, kulturfenomen, verkliga eller påstådda, som uppfattas skadliga för samhället.

Begreppet är (enl. Wikipedia) myntat av en sociolog  och kriminolog, Stanley Cohen, 1972, som en reaktion på dåtida ungdomsfenomen. Idag används det både allmänt, i media, och även inom samhällsvetenskap. Det anses utgöra en överreaktion på ett kulturellt fenomen.

Uttrycket moralpanik är ett nedsättande ord. Det antyder att de som reagerar på ett kulturellt fenomen gör det panikartat och med låg urskiljning. Det antyder även att kulturella fenomen av olika slag aldrig kan vara felaktiga eller oetiska i sig själva. I själva ordets innebörd ligger det en slags förklaring om överreaktion och det säger ingenting om fenomenet i sig som orsakade reaktionen.

Vi skulle kunna ge många exempel på det som media och allmänhet definierar som moralpanik. Det finns mängder med kulturella fenomen som ständigt tänjer på gränserna. Och ordet har blivit oss så bekant att även de som reagerat och reagerar på olika saker använder det själva utan att tänka på att ordet kränker dem själva. Om reaktionen är sund på ett sjukt fenomen, så är ju inte reaktionen panikartad utan man kunde säga vaken, nykter, uppmärksam. Vad sägs om följande förslag?

* Etiskt klarvaken!
* Friskt samvete!
* Sund moral!
* Klartänkt!
* Uppmärksam!

Om jag reagerar på något, vilket jag gör då och då, vill jag inte höra att jag drabbats av moralpanik. Jag tycker inte heller samhällsmedel från vetenskapråd ska gå till forskning kring detta. Hela formuleringen innehåller en stark perspektivförskjutning som i sin tur innebär att på den kulturella (samhälleligt gemensamma) arenan får vad som helst framföras eller hända. Om något inte passar så är det reaktionen det är fel på - inte fenomenet i sig.

Nej, tänk om! Använd inte det ordet. Det finns andra ord. (jämför t.ex. med äldre ordet skandal, där ligger "felet" på den som orsakade fenomenet, inte på den som uppmärksammade det)

Bön: Herre, låt inte människorna trampa på allt heligt och sedan skratta och håna dem som reagerar. I Jesu Kristi namn.Per Oscarsson orsakade 1966 en kraftig reaktion när han klädde av sig i direktsänt Hylands hörna allt medan han berättade om hur barn blir till.