måndag 26 mars 2012

Anderås och Lindgren vill ha fördjupning

Lars Anderås och Niclas Lindgren, PMU, skriver i Dagen 2012-03-23 om att de önskar fördjupade samtal inom svensk kristenhet vad gäller målen med arbetet. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=302939

Utmärkt! Och inte en dag för tidigt, men vad säger Anderås och Lindgren egentligen. Hur långt kan de sträcka sig för att kunna arbeta evangeliskt?

Först slår de fast att Sveriges hårda hållning är ganska unik i världen. Nästan överallt annars godkänns och erkänns kristet, evangeliskt arbete även bland icke kristna. (...) "Ska vi vända trenden och som svensk frikyrklighet utvecklas vidare i att gestalta Guds rike måste vi adressera två grundläggande problem".
1. Bryta introvert hållning och låta andligheten synas mera.
2. Sluta dela upp världen i andlig och sekulär.

Pingst har inte haft den traditionen att skilja på yttre och inre mission, evangeliskt och socialt arbete. Vi är inte skapade för ensamliv och egoism, slår de fast, och i sista stycket avslutas inlägget med önskan om fördjupad debatt.Kommentar: För det första skulle jag vilja veta vad som döljer sig bakom dessa fina ord och formuleringar? PMU är ytterst beroende av 90 % bidrag från Sida. På Sidas hemsida kan man läsa alla kriterier som ställs upp för bidragen. Hur ansökningsprocesser, arbete, målsättningar och intressenter ska kopplas ihop och hur dessa projekt sedan ska redovisas enligt i förväg fastställda schabloner där Sidas måttstock är allenarådande. Inte ett ord om Gud eller evangelium kan skådas i hela denna text. Min fråga till Anderås och Lindgren är: Tänkte ni att den fördjupade och mindre egoistiska debatten skulle leda till fler fria projekt som ska brytas ut ur Sidas bidragssystem?

För det andra skulle jag gärna vilja veta vilka barriärer som ska brytas ner och om det handlar om nya områden, för nya kompromisser på vägen?

Och för det tredje undrar jag varför ordet frikyrklighet fortfarande används? Är Anderås och Lindgren icke medvetna om förstatligandet av frikyrkorna. Vi fick inte en fri statskyrka utan vi fick ju något annat - nämligen statliga frikyrkor.

Fördjupning är bra, men problemen är inte små och ligger på många nivåer.

Bön: Jag ber dig Herre att du ska sända ut arbetare till skörden. Både i vårt eget land och i andra länder. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar